Privacybeleid

Dit juridische document geeft u details over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken via het gebruik van onze website http://www.teacampa.com, inclusief alle informatie die u ons verstrekt via het formulier dat daarvoor is ingeschakeld.

Bij het verstrekken van uw gegevens informeren wij u dat onze diensten niet beschikbaar zijn voor personen die volgens de wetgeving geen toestemming mogen geven. Daarom garandeert u ons bij het indienen van de formulieren dat u voldoende bekwaamheid heeft om toestemming te geven.

Hieronder informeren wij u over het gegevensbeschermingsbeleid van: Teacampa Reservas, S.L.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

Teacampa Reservas, S.L, met CIF: B06838338 en gevestigd te: Calle Felipe Campos Nº 18 28002  Madrid y teléfono: 722673691. Email: reservas@teacampa.com

Registro Mercantil de Madrid T 42068, F 1, S 8, H M 744867, I/A 1 ( 8.06.21) 

Teacampa Reservas, S.L is verantwoordelijk voor uw gegevens. (Hierna wij of ons).

 

 1. Welke gegevens verzamelen we?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert persoonsgegevens als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, oftewel alle informatie die een persoon kan identificeren. Dit omvat geen anonieme of percentagegegevens.

De persoonsgegevens die rechtstreeks van de betrokkene kunnen worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld en worden opgenomen in de betreffende verwerkingen, eigendom van Teacampa Reservas, S.L.

Op onze website kunnen we bepaalde soorten persoonsgegevens verwerken, zoals:

Identiteitsgegevens: naam, achternaam en identiteitsbewijs.

Contactgegevens: e-mail, telefoonnummer en adres.

Financiële gegevens: bankgegevens en creditcardgegevens.

We verzamelen geen gegevens over speciale categorieën van persoonsgegevens (gegevens die raciale of etnische afkomst onthullen, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsinformatie, genetische of biometrische gegevens).

Indien u wettelijk verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken of indien dit vereist is volgens de contractuele voorwaarden tussen ons en u weigert deze te verstrekken, is het mogelijk dat we het contract niet kunnen uitvoeren of de service niet kunnen leveren. Dit moet u ons dan tijdig laten weten.

 

 1. Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

De methoden die we gebruiken om persoonlijke gegevens te verzamelen, zijn onder meer:

Via het formulier op onze website, via onze contacte-mail, telefonisch of per post, wanneer:

U informatie aanvraagt over onze producten of diensten.

U onze diensten of producten contracteert.

U offertes aanvraagt.

Via technologie of geautomatiseerde interacties: op onze site kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparaat, browse-acties en gebruikspatronen. Deze gegevens worden verzameld via cookies of vergelijkbare technologieën. Als u meer informatie wilt, kunt u onze cookiebeleid

Via derden:

Google: analytische gegevens of zoekgegevens. Buiten de Europese Unie.

 

 1. Doel en rechtmatigheid van het gebruik van uw gegevens.

De meest voorkomende doeleinden van uw persoonlijke gegevens zijn:

Voor het sluiten van een overeenkomst tussen Teacampa Reservas, S.L en u.

Wanneer u uw toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens.

Wanneer we ze nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Wanneer het noodzakelijk is voor ons legitiem belang of dat van een derde partij.

De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar reservas@teacampa.com of door het gedeelte over het uitoefenen van rechten hieronder te raadplegen.

Hieronder vindt u een tabel waarin u kunt zien hoe we uw persoonlijke gegevens gaan gebruiken en de rechtmatigheid van het gebruik, evenals welke soort persoonlijke gegevens we zullen verwerken. We kunnen bepaalde persoonlijke gegevens verwerken om andere wettelijke redenen, dus als u hierover meer details nodig heeft, kunt u een e-mail sturen naar reservas@teacampa.com.

Formulier

Doel

Soort gegevens

Wettelijke basis voor verwerking

Reserveringen

Het doel is het beheer van reserveringen

 • Naam
 • Achternaam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Identificatienummer
 • Adres
 • Creditcardgegevens

Toestemming van de betrokkene (art. 6.1.a RGPD)

 

Verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is(art. 6.1.c RGPD)

 

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene (art. 6.1b RGPD)

Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (art. 6.1f RGPD)

 

Doel: we zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze moeten gebruiken voor een ander doel. In dat geval zullen we u daarvan op de hoogte stellen, zodat u op de hoogte bent van de wettelijke grondslag voor de verwerking en op voorwaarde dat het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

 

 1. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om het doel waarvoor ze zijn verzameld te bereiken en om mogelijke verantwoordelijkheden vast te stellen die kunnen voortvloeien uit dat doel en de verwerking van de gegevens. De verschillende regelgevingen met betrekking tot de bewaartermijn zijn van toepassing op deze verwerking.

 

 1. Minderjarigen.

Teacampa Reservas, S.L staat niet toe dat kinderen onder de 14 jaar hun persoonlijke gegevens verstrekken via de beschikbare kanalen op deze website (invullen van webformulieren voor het aanvragen van diensten, contactformulieren of het verzenden van e-mails). Personen die persoonlijke gegevens verstrekken via deze kanalen verklaren formeel ouder te zijn dan 14 jaar, en Teacampa Reservas, S.L is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van deze vereiste.

Als uw kind jonger is dan de vastgestelde leeftijdsgrens en persoonlijke informatie heeft verstrekt aan Teacampa Reservas, S.L, neem dan contact met ons op om uw toepasselijke rechten uit te oefenen.

In gevallen waarin de diensten aangeboden door Teacampa Reservas, S.L gericht zijn op kinderen onder de 14 jaar, zullen middelen worden geboden om de toestemming van de ouders of wettelijke voogden van het kind te verkrijgen.

 

 1. Uitoefening van de rechten inzake gegevensbescherming:

Hoe kunt u deze rechten uitoefenen? Gebruikers kunnen een verzoek indienen bij de maatschappelijke zetel van Teacampa Reservas, S.L of via het e-mailadres reservas@teacampa.com, waarbij in beide gevallen een fotokopie van hun identiteitsbewijs of een vergelijkbaar identificatiedocument moet worden meegestuurd, om de uitoefening van de volgende rechten aan te vragen:

Toegang tot uw persoonlijke gegevens: u kunt Teacampa Reservas, S.L vragen of zij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

Verzoek tot correctie indienen, indien deze niet juist zijn, of het recht op vergetelheid uitoefenen met betrekking tot deze gegevens.

Verzoek tot beperking van de verwerking: in dat geval worden ze alleen bewaard door Teacampa Reservas, S.L voor het uitoefenen of verdedigen van claims.

Bezwaar maken tegen de verwerking: Teacampa Reservas, S.L zal de gegevens niet meer verwerken zoals u aangeeft, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn of omwille van de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

Gegevensportabiliteit: als u wilt dat uw gegevens door een andere entiteit worden verwerkt, zal Teacampa Reservas, S.L ervoor zorgen dat uw gegevens overdraagbaar zijn naar de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

U kunt de modellen gebruiken die beschikbaar zijn gesteld door de Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit om uw bovengenoemde rechten uit te oefenen:: Hier

Klacht indienen bij de Spaanse Gegevensbeschermingsautoriteit: als u van mening bent dat er een probleem is met de manier waarop Teacampa Reservas, S.L uw gegevens verwerkt, kunt u uw klachten indienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit, die in Spanje de bevoegde autoriteit is: Agencia Española de Protección de Datos.

We zullen u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of een van de andere bovengenoemde rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden onthuld aan iemand die er geen recht op heeft.

Alle verzoeken zullen binnen de wettelijk vastgestelde termijn van één maand worden afgehandeld. Het kan echter langer duren als uw verzoek bijzonder complex is. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

 1. Gegevensuitwisseling: Dienstverlening

Het kan voorkomen dat we bij de uitvoering van ons werk de hulp van derden nodig hebben, die de gegevens alleen zullen verwerken om de gecontracteerde dienst te leveren, en met wie we de nodige maatregelen hebben getroffen om uw rechten te waarborgen:

Serviceproviders die systeembeheer- en informatietechnologiediensten leveren.

Professionele adviseurs, waaronder advocaten, accountants en verzekeraars, die bank-, juridische, verzekerings- en accountancyconsultancydiensten leveren.

Alle verwerkers aan wie we uw gegevens overdragen, zullen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze verwerken in overeenstemming met de AVG.

We staan alleen toe dat deze verwerkers uw gegevens verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. U kunt ons echter verzoeken om een lijst van deze bedrijven die ons diensten verlenen, in overeenstemming met de transparantie, en dit kan worden aangevraagd via e-mail: reservas@teacampa.com.

 

 1. Gegevensbeveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, ongeoorloofd worden gebruikt of toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, gecontracteerde agenten en andere derden die commercieel behoefte hebben om dergelijke gegevens te kennen. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures geïmplementeerd om elke vermoedelijke inbreuk op uw persoonlijke gegevens te behandelen en we zullen u en de toezichthoudende autoriteit op de hoogte stellen in geval van een beveiligingsinbreuk, zoals geregeld in de AVG, artikelen 33 en 34.