juridische kennisgeving

  1. Juridische informatie en acceptatie

In overeenstemming met artikel 10 van de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden hieronder de identificerende gegevens van het bedrijf vermeld. Deze website wordt ter beschikking gesteld aan gebruikers door de entiteit, waarvan de identificerende gegevens zijn:

Bedrijfsnaam:

Teacampa Reservas, S.L

BTW-nummer:

B06838338

Adres:

Calle Felipe Campos Nº 18 28002  Madrid 

Telefoon:

722673691

E-mail:

reservas@teacampa.com

Registratiegegevens:

Registro Mercantil de Madrid T 42068 , F 1, S 8, H M 744867, I/A 1 ( 8.06.21)

 

Deze juridische kennisgeving bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van deze website, hierna “de website”. Het gebruik van de website houdt de uitdrukkelijke en volledige aanvaarding in van deze algemene voorwaarden in de versie die op het moment van toegang door de gebruiker is gepubliceerd, onverminderd de specifieke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op bepaalde specifieke diensten van de website.                                                                                      

De toegang tot de website is gratis, behalve voor de kosten van de verbinding via het telecommunicatienetwerk geleverd door de door de gebruikers gecontracteerde toegangsprovider. Bepaalde diensten zijn exclusief voor onze klanten en de toegang daartoe is beperkt.

Het gebruik van het Portaal verleent de gebruiker de status van gebruiker van het Portaal (hierna “Gebruiker”) en impliceert de acceptatie van alle voorwaarden die in deze Juridische kennisgeving zijn opgenomen. De dienstverlening van het Portaal heeft een beperkte duur op het moment dat de Gebruiker verbonden is met het Portaal of een van de diensten die via het Portaal worden aangeboden. Daarom moet de Gebruiker deze Juridische kennisgeving zorgvuldig lezen telkens wanneer hij/zij van plan is het Portaal te gebruiken, aangezien deze en de gebruiksvoorwaarden die in deze Juridische kennisgeving zijn opgenomen, kunnen worden gewijzigd.

Sommige diensten van het Portaal die toegankelijk zijn voor internetgebruikers of exclusief voor klanten van Teacampa Reservas, S.L, kunnen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden, voorschriften en instructies die in voorkomend geval deze Juridische kennisgeving vervangen, aanvullen en/of wijzigen en die door de Gebruiker moeten worden aanvaard voordat de betreffende dienst wordt verleend.

 

  1. Intellectueel en industrieel eigendom

Deze website en de inhoud ervan vallen onder de bescherming van de geldende wetgeving inzake intellectueel eigendom.

Teacampa Reservas, S.L is eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals van de elementen die daarin zijn opgenomen. Daarom is uitdrukkelijk verboden om de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op welke drager en met welk technisch middel dan ook, te reproduceren, te verspreiden, openbaar te maken of te transformeren, zonder de toestemming van Términos y Condiciones.

De merken, handelsnamen of andere onderscheidende tekens zijn eigendom van Teacampa Reservas, S.L, hetzij op het gebied van industriële of intellectuele eigendom, zonder dat de toegang tot het Portaal enig recht op genoemde merken, handelsnamen en/of onderscheidende tekens verleent.

Alle producten en diensten op deze pagina’s die geen eigendom zijn van Teacampa Reservas, S.L zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden door ons bedrijf erkend als zodanig. Ze worden alleen op de website van Teacampa Reservas, S.L vermeld voor promotie- en informatiedoeleinden. Deze eigenaren kunnen verzoeken om wijziging of verwijdering van de hen toebehorende informatie.

 

  1. Voorwaarden voor gebruik van het portaal

3.1 Algemeen

De Gebruiker verbindt zich ertoe om het Portaal correct te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze juridische kennisgeving. De Gebruiker is aansprakelijk jegens Teacampa Reservas, S.L of derden voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet nakomen van deze verplichting.

Het gebruik van het Portaal met schadelijke bedoelingen ten opzichte van de goederen of belangen van Teacampa Reservas, S.L of derden, of op enige andere wijze overbelasting, schade of het uitschakelen van de netwerken, servers en andere computerhardware (hardware) of software en computerprogramma’s (software) van Teacampa Reservas, S.L of derden is uitdrukkelijk verboden.

3.2 Inhoud

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Inhoud te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze juridische kennisgeving, evenals met de overige voorwaarden, regels en instructies die in voorkomend geval van toepassing kunnen zijn overeenkomstig het bepaalde in clausule 1.

Louter en alleen ter illustratie, overeenkomstig de geldende wetgeving, moet de Gebruiker zich onthouden van:

Het reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen, openbaar communiceren, transformeren of wijzigen van de Inhoud, behalve in gevallen die wettelijk zijn toegestaan of uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Teacampa Reservas, S.L of de rechthebbende van de exploitatierechten in voorkomend geval.

Het reproduceren of kopiëren voor privégebruik van de Inhoud die als software of database kan worden beschouwd volgens de geldende wetgeving inzake intellectueel eigendom, evenals het openbaar communiceren of beschikbaar stellen van derden wanneer deze handelingen noodzakelijkerwijs de reproductie door de Gebruiker of een derde impliceren.

Het geheel of een substantieel deel van de inhoud van het Portaal en de databases die Teacampa Reservas, S.L ter beschikking stelt aan de Gebruikers, extraheren en/of hergebruiken.

3.3 Invoering van links naar het portaal

Gebruikers van het internet die links willen toevoegen vanaf hun eigen webpagina’s naar het Portaal, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden zonder dat onbekendheid met deze voorwaarden hen ontslaat van de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de wet:

De link zal alleen verbonden zijn met de startpagina of hoofdpagina van het Portaal, maar mag op geen enkele manier worden gereproduceerd (online links, kopieën van tekst, afbeeldingen, enz.).

Het is te allen tijde verboden, in overeenstemming met de geldende wetgeving op elk moment, om frames of kaders van welke aard dan ook te creëren die het Portaal omringen of de weergave van de inhoud mogelijk maken via internetadressen die verschillen van die van het Portaal. Bovendien, wanneer ze samen worden weergegeven met inhoud die niet afkomstig is van het Portaal, moet het volgende vermeden worden: (I) het veroorzaken van fouten, verwarring of misleiding bij gebruikers over de ware herkomst van de dienst of inhoud; (II) het plegen van oneerlijke vergelijkingen of imitaties; (III) het profiteren van de reputatie en het prestige van Teacampa Reservas, S.L.; of (IV) enige andere vorm die verboden is volgens de geldende wetgeving.

Vanaf de pagina waar de link wordt geplaatst, mogen geen valse, onjuiste of incorrecte verklaringen worden gedaan over Teacampa Reservas, S.L., haar partners, werknemers, klanten of over de kwaliteit van de geleverde diensten.

Op geen enkele manier mag op de pagina waar de link zich bevindt worden vermeld dat Teacampa Reservas, S.L. toestemming heeft gegeven voor de plaatsing van de link of op andere wijze het sponsorschap, de samenwerking, verificatie of monitoring van de diensten van de afzender ondersteunt.

Het gebruik van elk woordmerk, grafisch merk of combinatiemerk, of enig ander onderscheidend teken van Teacampa Reservas, S.L. op de pagina van de afzender is verboden, behalve in gevallen toegestaan door de wet of uitdrukkelijk gemachtigd door Teacampa Reservas, S.L., op voorwaarde dat in dergelijke gevallen een directe link naar het Portaal mogelijk is zoals bepaald in deze clausule.

De pagina die de link plaatst, moet te allen tijde voldoen aan de wet en mag geen eigen inhoud of inhoud van derden bevatten of koppelen die: (I) illegaal, schadelijk of in strijd met de moraal en goede zeden zijn (pornografisch, gewelddadig, racistisch, enz.); (II) de gebruiker een onjuist beeld kunnen geven dat Teacampa Reservas, S.L. de ideeën, verklaringen of uitingen, legaal of illegaal, van de afzender onderschrijft, ondersteunt, zich eraan verbindt of op enigerlei wijze ondersteunt; (III) ongepast of niet relevant zijn voor de activiteiten van Teacampa Reservas, S.L. gezien de locatie, inhoud en onderwerpen van de website van de afzender.

 

  1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

4.1 Met betrekking tot de informatie

Teacampa Reservas, S.L. is niet verantwoordelijk voor beslissingen die worden genomen op basis van de verstrekte informatie op het Portaal, noch voor schade toegebracht aan de Gebruiker of derden als gevolg van handelingen die uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie verkregen op het Portaal.

4.2 Met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening

Toegang tot het Portaal impliceert niet dat Teacampa Reservas, S.L. verplicht is om de afwezigheid van virussen, wormen of andere schadelijke computerelementen te controleren.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te beschikken over passende tools voor het detecteren en verwijderen van schadelijke software.

Teacampa Reservas, S.L. is niet verantwoordelijk voor schade aan computers van Gebruikers of derden tijdens het verlenen van de dienst van het Portaal.

 

4.3 Met betrekking tot de beschikbaarheid van de dienst

Toegang tot het Portaal vereist diensten en leveringen van derden, inclusief transport via telecommunicatienetwerken waarvan de betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en werking niet onder de verantwoordelijkheid van Teacampa Reservas, S.L. vallen. Daarom kunnen de diensten die via het Portaal worden geleverd worden opgeschort, geannuleerd of ontoegankelijk zijn, zowel voorafgaand aan als tijdens de levering van de dienst van het Portaal.

Teacampa Reservas, S.L. is niet verantwoordelijk voor enige schade of nadeel die de Gebruiker ondervindt als gevolg van storingen of onderbrekingen in telecommunicatienetwerken die leiden tot opschorting, annulering of onderbreking van de dienst van het Portaal tijdens de levering ervan of voorafgaand daaraan.

 

4.4 Met betrekking tot de inhoud en diensten die via het Portaal worden gekoppeld

De toegangsdienst tot het Portaal omvat technische koppelingsapparaten, directories en zelfs zoekinstrumenten waarmee de Gebruiker toegang heeft tot andere webpagina’s en internetportalen (hierna ‘Gekoppelde Sites’ genoemd). In deze gevallen treedt Teacampa Reservas, S.L. op als dienstverlener van tussenpersonen in overeenstemming met artikel 17 van de Wet 34/2002 van 12 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI) en is zij alleen verantwoordelijk voor de inhoud en diensten die op de Gekoppelde Sites worden geleverd voor zover zij daadwerkelijk op de hoogte is van de onrechtmatigheid en de koppeling niet met gepaste zorgvuldigheid heeft uitgeschakeld. Indien de Gebruiker van mening is dat er een Gekoppelde Site is met onwettige of ongepaste inhoud, kan hij dit aan Teacampa Reservas, S.L. melden volgens de procedure en de effecten zoals uiteengezet in clausule 6, waarbij deze melding in geen geval de verplichting met zich meebrengt om de betreffende koppeling te verwijderen.

In geen geval impliceert het bestaan van Gekoppelde Sites het bestaan van overeenkomsten met de verantwoordelijken of eigenaren daarvan, noch de aanbeveling, promotie of identificatie van Teacampa Reservas, S.L. met de verklaringen, inhoud of diensten die op die Gekoppelde Sites worden geleverd.

Teacampa Reservas, S.L. heeft geen kennis van de inhoud en diensten van de Gekoppelde Sites en is daarom niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door onwettigheid, kwaliteit, verouderdheid, onbeschikbaarheid, fouten en nutteloosheid van de inhoud en/of diensten van de Gekoppelde Sites, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks toerekenbaar is aan Teacampa Reservas, S.L.

 

  1. Gegevensbescherming

U kunt onze privacybeleid raadplegen om te weten hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken.

 

  1. Melding van illegale en ongepaste activiteiten.

In het geval dat de Gebruiker of een andere internetgebruiker op de hoogte is van Gekoppelde Sites die verwijzen naar pagina’s met inhoud of diensten die illegaal, schadelijk, denigrerend, gewelddadig of immoreel zijn, kan er contact worden opgenomen met Teacampa Reservas, S.L. en de volgende gegevens worden verstrekt:

Persoonlijke gegevens van de melder: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Beschrijving van de feiten die wijzen op de onwettigheid of ongepastheid van de Gekoppelde Site;

In geval van schending van rechten, zoals intellectueel eigendom, de persoonlijke gegevens van de houder van het geschonden recht, indien deze persoon niet de melder is.

Bovendien moet het bewijs worden geleverd dat de houder van de rechten gemachtigd is en, indien van toepassing, dat er vertegenwoordiging is om namens de houder op te treden wanneer deze persoon niet de melder is;

Expliciete verklaring dat de informatie in de klacht correct is.

De ontvangst van de communicatie door Teacampa Reservas, S.L. zoals voorzien in deze clausule, betekent niet volgens de LSSI dat Teacampa Reservas, S.L. daadwerkelijk op de hoogte is van de activiteiten en/of inhoud die door de melder worden aangegeven.

Bovendien moet het bewijs worden geleverd dat de houder van de rechten gemachtigd is en, indien van toepassing, dat er vertegenwoordiging is om namens de houder op te treden wanneer deze persoon niet de melder is.

 

  1. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen en mededelingen die door de partijen worden gedaan, zijn geldig in overeenstemming met de wettelijk toegestane middelen. Die met betrekking tot het huidige Portaal worden geacht geldig te zijn, voor alle doeleinden, indien ze worden gedaan via het Portaal zelf.

 

  1. Wijzigingen

Teacampa Reservas, S.L. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen op haar website, waarbij zij zowel de inhoud en diensten die via de website worden aangeboden als de manier waarop deze worden gepresenteerd, kan veranderen, verwijderen of toevoegen.

Bovendien kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment worden gewijzigd. De wijzigingen worden van kracht vanaf het moment van publicatie.

 

  1. Sociale media

Teacampa Reservas, S.L. is aanwezig op verschillende sociale media en platforms. Daarom moet bij het betreden van een van deze platforms of andere sociale media rekening worden gehouden met de geldende gebruiksvoorwaarden die door elk platform zijn vastgesteld, waarbij Teacampa Reservas, S.L. geen rol speelt.

 

  1. Wetgeving

Dit Juridisch Kennisgeving wordt in al zijn aspecten beheerst door het Spaanse recht. Voor zover de toepasselijke wetgeving de afstand van de wettelijke jurisdictie toestaat, worden de rechtbanken van Madrid aangewezen als de jurisdictie voor het beslechten van eventuele geschillen, waarbij de gebruiker uitdrukkelijk afstand doet van enige andere jurisdictie die mogelijk van toepassing zou kunnen zijn.